ODVAŽ SE… podpůrné terapeutické skupiny

Podpůrné skupiny pro chlapce a dívky ve věku 8 – 16 let v Centru Sámovka.
Jejich záměrem je posílení sebeúcty, rozvoj integrity osobnosti dítěte a zvládání obtížných situací, vztahů v rodině, ve škole  či ve společnosti.
Hlavními prostředky terapeutického procesu jsou hra, improvizace, práce s tělem a výtvarná média.

Dramaterapeutické skupiny

 • Úterý 14.30-15.45 pro chlapce a dívky ve věku 8-11 let
 • Úterý 16.30-17.45 pro chlapce a dívky ve věku 12-16 let

Arteterapeutické skupiny

 • Čtvrtek 14.30-16.00 pro chlapce a dívky ve věku 7-11 let
 • Čtvrtek 16.30-18.00 pro chlapce a dívky ve věku 13-16 let

Velikost skupiny: max. 10 dětí
Vstupu do skupiny předchází osobní rozhovor s terapeuty.

Skupiny probíhají

úterý a čtvrtek
v Centru Sámovka – Malý Karlín
Šaldova 5
Praha 8

Informace o volných místech a přihlášky:

ÚTERÝ:
Jan Bárta
720 236 268
jan.barta@samovka.cz

ČTVRTEK:
Veronika Koucká
734 600 477
veronika.koucka@samovka.cz

Skupiny ODVAŽ SE! jsou vhodné pro:

 • rozvoj pozitivního přijetí sebe sama, posílení sebedůvěry a sebeúcty
 • poznávání sebe sama
 • rozvoj schopnosti vyjadřovat sama sebe – vlastní myšlenky, názory a citové prožitky
 • rozvoj dovedností potřebných pro zdravé vztahy: komunikačních a sociálních dovedností, včetně kooperace a sebeprosazení ve skupině
 • fyzický a emoční ventil úzkosti a negativních emocí, jako je vztek, žal, agrese apod.
 • rozvoj zdravého způsobu vyjadřování emocí (trénování autoregulace a způsobu vyjádření emocí bez agrese vůči druhému či autoagrese)
 • trénink nových způsobu chování, zpracování vnitřních konfliktů ve skupině
 • rozvoj schopnosti přijetí odpovědnosti za sebe a své chování ve skupině
 • rozvoj tvořivosti a fantazie, jakožto nástroje hlubšího porozumění a poznání sebe sama
 • rozvoj trpělivosti, všímavost a pozornosti
 • rozvoj kreativity, autenticity, svobodného a spontánního projevu

Jak pracujeme?

 • Budujeme terapeutický vztah, který je upřímný, přijímající a respektující jedinečnost každého dítěte.
 • Vytváříme bezpečné prostředí pro sdílení vlastních myšlenek, názorů a pocitů ve skupině.
 • Občas slova nestačí, proto využíváme k bezpečnému a svobodnému vyjádření umělecké a expresivní prostředky.
 • Dramaterapeutický proces je veden skrze volnou improvizovanou hru (aktivní tvorbu) založenou na metafoře, fantazii, projekci, repetici a variaci, práci s tělem či výtvarným médiem, přítomném okamžiku „teď a tady“, intimním kontaktu a skupinové dynamice. Pomocí hry, příběhu či opakovaném vstupu do fiktivní (zástupné) role rozšiřujeme náhled na vlastní situaci, hledáme způsoby řešení obtížné životní situace, aktuálně řešeného konfliktu, zpracováváme negativní emoce či traumatické zážitky, také posilujeme integritu osobnosti skrze pozitivní a korektivní zážitek ze hry.
 • Arteterapeutické skupiny využívají jako hlavní prostředek terapeutického procesu výtvarnou tvorbu a imaginaci. Také pomocí dalších technik expresivní terapie, technik mindfulness, rituálů, zážitků a pomocí příběhů poznávají děti samy sebe, učí se vyjadřovat své pocity a myšlenky, vyjadřují, co je obtížné vyslovit, a objevují a posilují svoje zdroje a sebedůvěru. Díky skupinovému procesu pomáháme dítěti jednat s druhými i se sebou s respektem a podporujeme dítě při zvládání náročných situací doma či ve škole.

Ceník (10 setkání skupiny)

Děti z ústavní výchovy (DD, ZDVOP…) zdarma
Děti z NRP 500,- Kč
Ostatní 1.500, – Kč

 

Pozn.: Při jednání se zájemci o terapii dítěte nebo mladistvého jednají pracovníci Centra Sa v dobré víře, že pěstouni / rodiče jednají ve shodě, proto v praxi postačí k uzavření Smlouvy o poskytování terapie podpis jednoho z nich. Pokud se ale projeví známka nesouhlasu jedné ze společně pečujících osob, nemůžeme jednat proti jeho vůli a pozastavíme jednání do doby, kdy dojde k dohodě a udělení souhlasu obou nebo k nahrazení souhlasu jednoho z rodičů (ve smyslu § 877 NOZ).

Více o vedoucích skupiny:

Lenka Veitová a Jan Bárta

Veronika Koucká a Richard Lukáš

Lidé v programu

DĚKUJEME

Lence Veitové

DĚKUJEME

Janu Bártovi

DĚKUJEME

Veronice Koucké

DĚKUJEME

Richardu Lukášovi