Školička SÁMOVKA

Školička je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3–6 let žijící v náhradní rodině. Formou a obsahem vychází vstříc specifickým potřebám dětí, které jejich zážitky v raném věku mohou limitovat při vstupu do běžného kolektivního zařízení.

Najdete nás na facebooku

Máme zavřeno!

 

Poslání programu

Pedagogicky a terapeuticky podporujeme děti znevýhodněné při vstupu do běžného dětského kolektivu. Vytváříme bezpečný prostor pro jejich sociální, rozumový a emoční rozvoj. Činíme tak důsledně v souladu s jejich potřebami a s ohledem na individuální potenciál každého z nich.

Co program nabízí

 • individuální péči v rámci malého kolektivu: skupina je tvořena maximálně deseti dětmi,
  kterým se věnují tři lektoři
 • skupinové aktivity výtvarné, hudební, pohybové + předškolní přípravu
 • individuální terapii prostřednictvím hry
 • individuální plán rozvoje pro každé dítě
 • otevřenost a spolupráci s náhradními rodiči

Jaké máme cíle

 • posílit vnitřní zdroje dítěte a podpořit rozvoj jeho osobnosti
 • pomoci dítěti se zpracováním emočně náročných situací tady a teď, ale i zatěžujících zážitků z minulosti
 • připravit dítě na začlenění do běžného kolektivu
 • přispět působením programu k primární prevenci výskytu sociálně rizikových a patologických jevů

Principy

 • Přistupujeme ke každému dítěti individuálně a s respektem k jeho potřebám.
  Program přizpůsobujeme aktuálnímu emočnímu naladění dětí i celé skupiny.
 • Přístup k náhradní rodině je přátelský, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující. Náhradní rodič je partnerem ve spolupráci. S dítětem i náhradním rodičem komunikujeme otevřeně. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a tak s nimi také následně zacházíme.
 • Spolupracujeme v součinnosti se všemi subjekty, které se podílejí na péči o dítě či zajištují služby a podporu náhradní či biologické rodině. Jednáme vždy jen se souhlasem rodičů.
 • Program je realizován kvalifikovaným týmem.

Kolik Školička stojí?

Měsíční příspěvek na provoz je 700 Kč.

Historie

Školičku SÁMOVKA jsme otevřeli v roce 2013 pro děti předškolního věku, které nevyrůstají ve své biologické rodině. Pro účely jejího provozu organizace vybudovala v Praze 6 zcela nový prostor. Školičku navštěvovaly po dobu dvou let děti z jednoho z pražských Klokánků. Koncept programu byl vytvořen na základě více než desetileté zkušenosti organizace z práce s dětmi z této cílové skupiny.

V současné době program nabízíme i dalším subjektům, které pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, přednostně však dětem v náhradní rodinné péči.

Dle naší dosavadní praxe Školička pomáhá efektivně řešit nejčastější problémy dětí, které vyrůstají v náhradní péči.

Napsali o nás

Blog: Adopce do naha – o Školičce

EDUin.cz – Místo, kde se léčí důvěra

Rodicevitani.cz – Školka, ve které si děti mohou odžít svá traumata

Reference

Zpětná vazba od rodičů

Hodnocení z FOD

Lidé v programu

DĚKUJEME

Kláře Konvalilnové

DĚKUJEME

Johaně Faltejskové

DĚKUJEME

Petře Haasové

DĚKUJEME

Marii Novákové

DĚKUJEME

Věře Purkrtové

PaedDr. Michael Chytrý

Týmová supervize

PhDr. Jaroslav Šturma

Odborný garant programu