Terapie v Malém Karlíně

 

Terapeutické služby Centra SÁMOVKA v Malém Karlíně jsou určeny dětem, mladistvým i mladým lidem, kteří nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, ale také těm, jejichž situace ohrožuje zdravý psychický vývoj a schopnost obstát v životě nebo jsou ohroženi sociálně rizikovými jevy. Nově také můžeme poskytnout terapeutické služby matkám v obtížné životní situaci.

Malý Karlín – vnitroblok
Šaldova 5, Praha 8
Informace:
DĚTI A RODINA
Klára Konvalinová
702 161 441
klara.konvalinova@samovka.cz
nebo u jednotlivých terapeutů

ŽENY- Mgr. Veronika Koucká
734 600 477
veronika.koucka@samovka.cz

Individuální terapie pro děti

Poskytujeme individuální terapii dětem, mladistvým a mladým dospělým. Cíl terapie je nastaven podle individuálních potřeb každého klienta, u nezletilých je také konzultován s dospělými, kteří ho do terapie přivádějí.

Obecné cíle individuální terapie dětí a mladistvých:

 • Podpora zdravého psychického vývoje
 • Posílení sebeúcty a spojení s vnitřními zdroji
 • Zpracování dopadu náročných a traumatických událostí v životě dítěte
 • Přijetí sebe sama
 • Rozvoj schopnosti vyjadřovat vlastní myšlenky a pocity
 • Předávání zdravých komunikačních a sociálních dovedností
 • Prevence sociálně rizikových jevů

Jak pracujeme:

 • Budujeme terapeutický vztah, který je upřímný, přijímající a respektující jedinečnost každého dítěte.
 • Zavazujeme se k mlčenlivosti, a vytváříme tak bezpečné prostředí pro sdílení vlastních myšlenek a pocitů.
 • Používáme dětem blízké terapeutické prostředky, jako je hra, kreativita, práce s tělem apod., které vybíráme s ohledem na věk a potřeby dítěte.
 • Spolupracujeme se systémem, ve kterém dítě vyrůstá – ústavní zařízení, pěstoun, rodiče.
 • V případě potřeby spolupracujeme s příslušným OSPOD nebo dalšími odborníky, kteří o dítě pečují.
 • O poskytování terapie sepisujeme smlouvu, ve které jsou přesně definovány podmínky.

Ceník

Děti z ústavní výchovy (DD, ZDVOP…) zdarma
Děti z NRP dotovaná cena
Ostatní 600,- Kč

 

Pozn.: Při jednání se zájemci o terapii dítěte nebo mladistvého jednají pracovníci Centra Sámovka v dobré víře, že pěstouni / rodiče jednají ve shodě, proto v praxi postačí k uzavření Smlouvy o poskytování terapie podpis jednoho z nich. Pokud se ale projeví známka nesouhlasu jedné ze společně pečujících osob, nemůžeme jednat proti jeho vůli a pozastavíme jednání do doby, kdy dojde k dohodě a udělení souhlasu obou nebo k nahrazení souhlasu jednoho z rodičů (ve smyslu § 877 NOZ).

Rodinná terapie

Rodinná terapie je primárně určena rodinám našich dětských klientů. Rodinná terapie se zaměřuje
na vztahy v celé rodině a pomáhá nacházet nové vzorce komunikace. Tyto změny v celém rodinném systému mohou rychleji a účinněji napomoci žádoucím změnám u dítěte.

Obecné cíle rodinné terapie:

 • Podpora zdravého psychického vývoje dítěte i celé rodiny
 • Posílení sebeúcty a spojení s vnitřními zdroji všech členů rodiny
 • Reflexe vztahů v rodině
 • Trénink zdravých komunikačních vzorců
 • Posílení soudržnosti a lásky v rodině
 • Reflexe rolí v rodině a posílení optimální autority rodičů
 • Prevence rozpadu rodiny a odebrání dítěte

Jak pracujeme:

 • Budujeme terapeutický vztah, který je upřímný, přijímající a respektující jedinečnost každého člena rodiny. Každý člen rodiny je pro nás důležitý, bez ohledu na jeho chování k ostatním.
 • Zavazujeme se k mlčenlivosti, a vytváříme tak bezpečné prostředí pro práci celého rodinného systému.
 • Používáme terapeutické prostředky, které jsou srozumitelné dětem.
 • V případě potřeby spolupracujeme s příslušným OSPOD nebo dalšími odborníky, kteří o rodinu pečují.
 • O poskytování terapie sepisujeme smlouvu, ve které jsou přesně definovány podmínky.

 

Ceník

Děti z NRP Dotovaná cena
Ostatní 900,- Kč

 

Terapii poskytují:

Jana Barvíková

Kristina Chudomelová

Richard Lukáš

Skupiny pro dívky a ženy

DÍVKO! ŽENO! HRDINKO!

Podpůrné terapeutické skupiny pro dívky a mladé ženy 14–18 let.
Skupinová práce je zaměřena na posílení sebeúcty, spojení s vnitřními zdroji a podporu pro dívky a mladé ženy, které jsou na prahu dospělosti a učí se přebírat zodpovědnost za svůj život, rozhodovat se a plánovat kroky svého života.

Vhodné pro:

 • posílení sebedůvěry i sebeúcty
 • nalezení vnitřních zdrojů
 • rozhodnutí pro pozitivní změny a opouštění nefunkčních stereotypů
 • hledání zdrojů, vzorů a inspirací, o které se lze opřít, a překročit snadněji práh dospělosti.
 • poznávání sebe sama
 • rozvoj pozitivního přijetí sebe sama a sebedůvěry
 • rozvoj schopnosti vyjadřovat sebe sama
 • rozvoj dovedností potřebných pro zdravé vztahy

Jak pracujeme:

 • Vytváříme ženskou skupinu a téma hrdinek bude směřovat k tématu ženství a ženské identity.
 • Vytváříme bezpečný prostor uzavřené malé skupiny 6–8 dívek
 • Trénujeme převzetí zodpovědnosti za své vlastní tělo a emoce a rozhodování za sebe sama.
 • Využíváme umělecké (výtvarné, pohybové a dramatické) prostředky k sebevyjádření, dále projektivní a imaginativní techniky, práce s příběhy a archetypy, improvizovaná hra a hra v roli.
 • „mapou“ k vedení procesu nám bude koncept terapeutické metody Hero´s Journey, formulovaný Paulem Rebillotem, divadelníkem a gestalt terapeutem. Obě terapeutky absolvovaly sebezkušenostní trénink.
 • Vytváříme skupinu pro 6–8 dívek a mladých žen

Vstup do skupiny předchází osobní rozhovor s terapeutkami.

Ceník (9 skupinových setkání)

Děti z ústavní výchovy (DD, ZDVOP…) zdarma
Děti z NRP 450,- Kč
Ostatní 1.200, – Kč

PŘÍBĚH PSYCHÉ aneb cesta tam a zase zpátky

Arteterapeutické skupiny pro matky v obtížné životní situaci a pro matky samoživitelky.

Hlavním záměrem skupiny je posilování sebedůvěry klientek a schopnosti postavit se v těžké situaci sama za sebe, ale také lépe naplňovat svou mateřskou roli, což přináší pozitivní dopad také na děti.

Jak pracujeme:

 • Vytváříme bezpečný prostor uzavřené malé skupiny žen
 • Využíváme techniky arteterapie, zážitkové terapie a prvky mindfulness
 • Hledáme vzorce myšlení, které nás v životě omezují a hledáme nové
 • Rozvíjíme sebepřijetí, schopnost radovat se
 • Posilujeme se v otevřené a respektující komunikaci
 • Objevujeme a posilujeme své zdroje

Lidé v programu

DĚKUJEME

Veronice Koucké

DĚKUJEME

Richardu Lukášovi

DĚKUJEME

Janu Bártovi

DĚKUJEME

Kláře Konvalilnové

DĚKUJEME

Kristině Chudomelové

DĚKUJEME

Štěpánce Vojtěchovské